Aktivity a výstupy projektu

Projekt „Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej“ je súčasťou dlhodobej stratégie našej školy venovanej ochrane životného prostredia a klimatickým zmenám zameraných na žiakov tak vo vyučovacom procese ako v praxi. Z prostriedkov grantu riešime iba projektové aktivity avšak v budúcnosti sa budeme uchádzať o ďalšie prostriedky na rozvíjanie výsledkov projektu.


Realizáciou projektu chceme prispieť k riešeniu klimatických zmien v našom regióne na lokálnej úrovni. V rámci projektu budeme realizovať nasledovné aktivity:

  • Zabezpečíme zachytávanie a využitie dažďovej vody v nato určených kontajneroch, čím nezaťažíme odtokovou vodou životné prostredie a zároveň dôjde k úspore pitnej vody.
  • Ďalšou aktivitou projektu je príprava učebných osnov a vzdelávanie žiakov v oblasti zmeny klímy a ochrany životného prostredia. Na

    procese prípravy osnov a praktickej realizácie budú dohliadať vybraní experti, ktorí zabezpečia potrebnú kvalitu a odbornosť realizovaných
    aktivít. Týmto spôsobom prepojíme teoretickú zložku vzdelávacieho procesu s praktickou zložkou vzdelávania ako príklad best practice použiteľnej aj v iných školách a lokalitách Slovenska.

  • V rámci praktickej časti prebehne aktivita výsadby stromov a revitalizácie areálu školy za pomoci žiakov, pedagogického personálu a rodičov.
  • Súčasťou aktivít projektu sú aj odborné workshopy a prezentácie, na ktorých sa chceme podeliť o naše skúsenosti a výstupy projektu.

Všetky aktivity projektu sa budú riešiť zaujímavou a inovatívnou formou pre žiakov, ktorých chceme touto formou motivovať na venovanie sa témam klimatických zmien a ochrany životného prostredia.

Základným a nosným cieľom realizácie projektu Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej bolo zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.

Hlavným výstupom počas realizácie projektu je zabezpečenie zachytávania a využitia dažďovej vody v určených kontajneroch. Dažďová voda je zachytávaná v kontajneroch a tým sa odtokovou vodou nezaťažuje životné prostredie. Zároveň dochádza i k úspore pitnej vody.
Dôležitou aktivitou projektu bola príprava učebných osnov a zdelávanie žiakov v oblasti zmeny klímy a ochrany životného prostredia prepojeného na praktickú časť.

Praktickú časť tvorila výsadba stromov – javor a lipa, revitalizácia areálu školy za pomoci žiakov, pedagogického personálu a rodičov – výsadba kvetinových záhonov a kríkov, revitalizácia trávnika v oddychovej časti školského areálu.

Na procese prípravy osnov a praktickej realizácie spolupracovali a odborne dohliadali vybraní experti. Takýmto inovatívnym spôsobom sme prepojili teoretickú a praktickú zložku.

Ako sme na začiatku projektu spomínali tento projekt je súčasťou dlhodobej stratégie školy venovanej ochrane životného prostredia a klimatickým zmenám zameraných na žiakov vo vyučovacom procese, ale i v praxi.