Cieľové skupiny projektu

Žiaci školy
Žiaci boli cieľovou skupinou, ktorá je senzibilná a najcitlivejšia na otázky ochrany životného prostredia a klimatických zmien. Správnymi vyučovacími metódami sme chceli, aby táto skupina ovplyvňovala aj postoje svojich rodičov a súrodencov mimo vzdelávacej inštitúcie a tým dosiahnuť synergetický efekt. Z projektu mali žiaci priamy úžitok, nakoľko získali v tejto oblasti nové zručnosti a vedomosti, ktoré môžu ďalej využívať. Žiaci participovali na nasledovných aktivitách projektu: vzdelávací proces s upravenými učebnými osnovami, adaptačné opatrenia (vysádzanie a revitalizácia areálu školy) a zúčastňovali sa rôznych prezentácií výsledkov projektu.


Učitelia školy
Učitelia zabezpečovali prípravu a úpravu učebných osnov v oblasti zmeny klímy a ochrany životného prostredia, usmerňovali praktickú časť projektu (výsadbu stromov a revitalizáciu areálu školy) a zabezpečovali osvetu pre deti, študentov a širokú verejnosť. Vytvorili podmienky na prípadnú disemináciu projektu pre školy v iných regiónoch. Učitelia boli cieľovou skupinou, ktorá bola dôležitá pri procese senzibilizácie detí, študentov a pri odovzdávaní vedomostí a zručností. Boli zároveň dôležití aj z hľadiska prípravy kvalitných učebných osnov, ktoré v súčasnosti absentujú v oblasti klimatických zmien vo vyučovacom procese na školách. Pedagogickí pracovníci

zároveň svojim postojom ku téme slúžili príkladom pre deti a študentov aj pre svoje okolie a tým významne prispili k úspechu projektu. Priamy úžitok z projektu bol daný odborným a profesijným rastom zamestnancov. Ich nepriamym úžitkom bolo profitovanie zo zlepšenia pracovných podmienok a dosiahnutými finančnými úsporami sa zlepšila finančná situácia školy.