Informácie o projekte

Projekt „Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej“ bol implementovaný v rámci programu „SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy‐prevencia povodní a sucha” financovaného z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Realizáciou projektu sme chceli prispieť k riešeniu klimatických zmien v našom regióne na lokálnej úrovni.

Realizáciou projektu sa zabezpečilo zachytávanie a využitie dažďovej vody v nato určených kontajneroch a tým odľahčilo životné prostredie o odtokovú vodu, čím zároveň došlo k úspore pitnej vody. Ďalšou aktivitou projektu bola príprava učebných osnov a vzdelávanie žiakov v oblasti zmeny klímy a ochrany životného prostredia prepojené na praktickú časť, v ktorej prebehla aktivita výsadby stromov a revitalizácie areálu školy za pomoci žiakov, pedagogického personálu a rodičov. Na procese prípravy osnov a praktickej realizácie dohliadali vybraní experti, ktorí zabezpečili potrebnú kvalitu a odbornosť realizovaných aktivít. Týmto spôsobom sme prepojili teoretickú zložku vzdelávacieho procesu s praktickou zložkou vzdelávania ako príklad best practice použiteľnej aj v iných školách a lokalitách Slovenska.

Riešený projekt bol súčasťou dlhodobej stratégie školy venovanej ochrane životného prostredia a klimatickým zmenám zameraných na žiakov tak vo vyučovacom procese ako v praxi. Z prostriedkov grantu sme riešili iba projektové aktivity, avšak v budúcnosti sa chceme uchádzať o ďalšie prostriedky na rozvíjanie výsledkov projektu.

Ďalšie informácie o programe nájdete na internetovej adrese: www.eeagrants.sk.