Legislatíva súvisiaca s programom

Program „SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy‐prevencia povodní a sucha” priamo aj nepriamo súvisí s viacerými právnymi predpismi na národnej aj na nadnárodnej úrovni. Zvýšený tlak na vodné zdroje, zhoršovanie životného prostredia a sprievodné zmeny klímy s početnými príkladmi extrémneho počasia sa rýchlo stávajú najväčšou výzvou pre Európske spoločenstvo. Z toho dôvodu, EU na túto výzvu odpovedala početnými právnymi predpismi zaoberajúcimi sa zhoršovaním životného prostredia ako výsledkom nadmerného odtoku vody zo zemského povrchu.

Relevantnými právnymi predpismi k tomuto programu sú nasledovné:

 • (2000/60/EU) Rámcová smernica o vode, ktorá zaväzuje členské štáty EU, aby dosiahli „dobrý status“ kvantitatívnych a kvalitatívnych podmienok všetkých typov vody, ako je povrchová voda a podzemné zdroje. Tento rámec sa priamo vzťahuje k vodnej nádrži Zemplínska šírava, ktorá už vyžaduje zmeny, aby sa zastavila eutrofizácia vôd a starnutie.
 • (2006/118/EC) Smernica o podzemných vodách, ktorá zaväzuje členské štáty EU, aby ochraňovali podzemné vody pred znečistením a zhoršením ich stavu. Podľa tejto smernice, by sa mal „zaviesť režim, ktorý stanoví štandardy kvality podzemnej vody a predstaví opatrenia k prevencii alebo obmedzenia vstupu znečisťujúcich látok do podzemných vôd. Smernica ustanovuje taktiež kritériá, ktoré berú ohľad na lokálny charakter a dovoľujú, aby boli spravené ďalšie zlepšenia na základe monitorovania dát a nových vedeckých poznatkov.“
 • {SEC(2007)993}{SEC(2007)996} Oznámenie o riešení problému nedostatku vody a sucha v Európskej únii, ktoré je oznámením Európskej komisie pri Európskom parlamente a Výboru pre životné prostredie, uvádzajúce problémy (výzvy) spôsobované nedostatkom vody a sucha. Načrtáva problémové oblasti a politické ciele pre riešenie tohto problému. Navrhovaný program v Zemplínskom regióne priamo adresuje niekoľko aspektov tohto oznámenia, a to navrhovaním kľúčových opatrení na revitalizáciu miestnej mikroklímy a pôdy tak, aby sa voda v oblasti udržiavala, mala možnosť vsiaknuť do zeme, doplniť podzemné zdroje, revitalizovať mikroklímu svojím vyparovaním a postupne obnoviť malý kolobeh vody ako aj zabrániť extrémnym osciláciám medzi suchom a záplavami.
 • Európska stratégia pre zdravie (EHS) je nepriamo spojená s týmto projektom hneď v niekoľko bodoch. Zdravie, je vec ponechaná na členských štátoch, avšak úloha EU v zdravotníctve sa týka asistencie pri záležitostiach cezhraničnej spolupráce a pri záležitostiach medzinárodného rozmeru. EÚ poskytuje usmernenie a odporúčania pre náročné moderné zdravotné problémy, ktorým čelia členské štáty. Účelom Cieľu II v EHS je ochrana obyvateľov pred zdravotnými hrozbami, kde klimatické zmeny sú uvedené ako jedny z mnohých zdravotných hrozieb. Viaceré aspekty v programových oblastiach na Slovensku sa týkajú priamo aj nepriamo zdravia. Napríklad zníženie obsahu alergénov v atmosfére v mestských centrách môže byť znížené prostredníctvom obnovy mikroklímy a zvýšením obsahu vlhkosti v atmosfére dosiahnuteľné prostredníctvom všetkých uvedených opatrení v programe. Princíp II v EHS uvádza, že „zdravie je najväčší bohatstvo“, prirodzene zdravé životné prostredie bohaté na vode vytvára ideálne podmienky pre zdravé populácie.
 • COM(2007)621 Konečné oznámenie o agende pre trvalo udržateľný a konkurencieschopný európsky cestovný ruch: vyzýva k vyváženému prístupu pri rozvoji cestovného ruchu pre hospodársky rast a súčasne udržanie zdravého a udržateľného životného prostredia. Táto agenda priamo súvisí s navrhovaným opatrením v Hornej Nitre a Zemplínskej Šírave. Tieto regióny majú jedinečné vlastnosti, ktoré majú veľký potenciál prilákať veľký priemysel cestovného ruchu a vytvoriť tak víziu udržateľného cestovného ruchu. Navrhované opatrenia sa venujú uvedeným problémom, s ktorými sa tieto regióny stretávajú.

Proces implementácie pre Rámcovú smernicu o vode (2000/60/ES) je stanovený na časové obdobie 2003‐2023. Hlavným administratívnym nástrojom na dosiahnutie cieľa a požiadaviek v tejto smernici je Plán manažmentu povodí (PMP). Výsledky troch fáz implementačného procesu sú zaznamenané v Národných správach z rokov 2004, 2005 a 2007. Fáza IV‐ Príprava BMP‐ schválené PMP boli zaslané do EK pred 22. marcom 2010. Navrhovaný program navrhnutý pre malé povodia a nádrže môže prispieť k dosiahnutiu cieľov Smernice EÚ o vode na Slovensku, pretože všetky jeho súčasti sú zamerané na dosiahnutie dobrého stavu vôd, stabilitu priestoru a zvýšenie odolnosti voči meniacej sa klíme. Program je plne v súlade a podporuje realizáciu všeobecných smerníc o vode a záplavách v Slovenskú republike, systém na ochranu prírodného prostredia a krajiny, regionálny plánovací systém, systém hospodárenia s vodou, a poľnohospodárske a lesnícke systémy riadenia.

Nasledujúce právne predpisy vlády Slovenskej republiky sa vzťahujú na túto programovú oblasť:

 • Uznesenie vlády č. 744/2010 Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí v Slovenskej republike schválilo program na revitalizáciu krajiny, ktorý sa zameriaval na obnovu ekosystémových funkcií prírody tým, že stanovil konkrétne ciele pre zadržiavanie vody v zalesnených a hornatých oblastiach, na poľnohospodárskej pôde a v mestských oblastiach v krajine. Program umožňoval implementovanie rôznych spôsobov zadržiavania vody (dažďovej vody), ochrany pôdy (protierózne) a opatrení na spomalenie povrchového odtoku pomocou vegetácie, obnovenie a zvýšenie pôdneho presakovania a obnovovanie a zvyšovanie vegetačnej ochrany krajiny (na poskytnutie účinného ochladenie krajiny). Implementačné opatrenia zahŕňajú regionálne odborné kapacity, miestnu pracovnú silu, farmárov, obce a štát ‐ inštitúcie. V súčasnosti tento program nepokračuje.
 • Uznesenie vlády č. 556/2010 o zásadách, pravidlách a rámcových podmienkach na prevenciu pred povodňami, zníženie povodňového rizika, rizika sucha a rizika náhlych prírodných katastrof, a vodné integrované riadenie povodí stanovuje rámcové podmienky a podnety pre udržateľnú politiku na zníženie rizika povodní a sucha a pre riadenie integrovaných vodných a pôdnych zdrojov.
 • Zákon č. 7/2010 o ochrane pred povodňami sa zameriava na ochranu pred povodňami a ustanovuje zodpovednosť za evaluáciu a manažment povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na zdravie obyvateľov, prírodného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti.
 • Zákon č.184/2002 o vodách sa zameriava na ochranu povrchových a podzemných vodných útvarov a vody nevyhnutnej pre blaho ekosystémov na území Slovenska. Poskytuje mechanizmy na zlepšenie kvality vodných tokov s cieľom optimalizovať ich zamýšľané a hospodárske účely.
 • Zákon č. 201/2009 o štátnej hydrologickej a meteorologickej službe vymedzuje úlohu a povinnosti vnútroštátnych hydrologických a meteorologických služieb. To si vyžaduje presné a zodpovedné zdieľanie informácií o hydrologických a klimatických trendoch a vzorcoch v krajine. Je to dôležité preto, že zákon zaručuje, že program je založený na empiricky riadnom výskume a metodológiách v oblasti klímy a hydrologických vied.
 • Zákon č. 326/2005 o lesoch stanovuje zásady pre ochranu lesov. Načrtáva pravidlá a povinnosti verejných i súkromných vlastníkov pôdy v zalesnených oblastiach. Tento program by ochrane lesov pridal úplne nový rozmer a zodpovednosť tým, že zdôrazňuje, že je dôležité uchovávanie dažďovej vody v miestach, kde dopadá tak, že má šancu poskytnúť lesným ekosystémom ich vlastnú obnovu.
 • Zákon č. 267/2010 o poskytovaní dotácií na kompenzácie strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou: vymedzuje financovanie/kompenzácie, ktoré sa dodržiavajú počas prírodných katastrof, ako sú povodne, silné búrky a prívalové dažde. Navrhovaný program poskytuje priaktívne opatrenia, ktoré znížia konflikty týkajúce sa odškodnenia v dôsledku zmiernenia všetkých rizík spojených s povodňami.
 • Zákon č. 96/1992 o starostlivosti o zdravie nepriamo súvisí s navrhovaným programom prostredníctvom svojho všeobecného vyhlásenia o povinnostiach a zodpovednosti občanov k ich zdraviu. Preambula uvádza, že každý občan má zodpovednosť za zabezpečenie zdravia a dobrých životných podmienok pre seba a svojich spoluobčanov vytvorením a podporou podmienok, ktoré udržujú a ďalej rozvíjať zdravý život a životné prostredie. Opatrenia navrhované v rámci programu priamo berú do úvahy vyššie uvedenú myšlienku tým, že stanovujú podmienky, ktoré poskytujú zdravé prostredie pre život, či už v mestských centrách alebo vo vidieckom prostredí, ako je napríklad oblasť Zemplínu. Ďalej ustanovuje dlhodobý prístup k rozvoju a udržanie zdravého prostredia tým, že sa zameriava na školy.

(Prebraté z www.eeagrants.sk, dokument „Zhrnutie programu SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha“)