Priblíženie programu SK02

Implementovanie programu „SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy‐prevencia povodní a sucha” z Grantov EHP silne posilňuje spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Nórskom. Okrem toho, výstupy implementovaného programu v Slovenskej republike môžu presiahnuť svoje hranice a tak podporovať následnú spoluprácu medzi prispievateľskými štátmi a Slovenskou republikou.

Program je v súlade s cieľmi programovej oblasti 07 Prispôsobenie sa zmene klímy a dodržiava očakávané výstupy programovej oblasti. Jeho súbory činností majú za úlohu podporovať výmenu informácií o prispôsobení sa zmene klímy. Program predstavuje kompletný systém pre prispôsobenie sa a zmierňovanie zmeny klímy hlavne znížením rizika období povodní a sucha. Praktické uplatnenie opatrení pre zadržiavanie dažďovej vody v krajine predstavuje stratégiu a opatrenia vytvorené pre územie Slovenska s ich prípadným uplatnením v iných európskych krajinách i celosvetovo.

Zainteresovaním osôb z rôznych častí spoločnosti (napr. občania, súkromný sektor, miestna správa), program podporuje zvýšenie kapacít na posúdenie zraniteľnosti voči klimatickým zmenám a podporuje ich možné zmierňovanie aj zo strany verejnosti. Modré školy sa sústreďujú na zvýšenie povedomia a vzdelania u mladšej generácie s tým, že ich prostredníctvom sa informácie rozšíria v rámci rodiny a širšej verejnosti.

(Prebraté z www.eeagrants.sk, dokument „Zhrnutie programu SK02 Prispôsobenie
sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha“)