Stratégia programu

Klimatológovia predpovedajú nárast extrémov počasia a ich dôsledkov. Jedným z najdôležitejších dôsledkov je očakávaný nárast povodní a závažného sucha. Práve preto bol vybratý tento cieľ pre prispôsobenie sa zmene klímy, najmä pri zmenách intenzity a typov zrážok.
Dokument „Vplyvy zmeny klímy a možné adaptačné opatrenia v konkrétnych odvetviach na Slovensku“ uvádza tieto najvýznamnejšie dopady zmeny klímy na vodné hospodárstvo v krajine (okrem iných vplyvov súvisiacich s vodou v poľnohospodárstve, lesníctve, priemysle, výrobe energie, atď.):

 1. Zvýšený odtok v zimných mesiacoch a strata prirodzene nahromadených zrážok zo zimy.
 2. Zvýšenie potenciálneho odparovania, čo znamená nárast odparovania v letných mesiacoch.
 3. Zníženie vlhkosti pôdy a zníženie podpovrchového odtoku v letných mesiacoch.
 4. Zvýšenie povrchového odtoku v letných mesiacoch počas zrážkových období (náchylné k spôsobovaniu zvýšenej erózie pôdy a sedimentácie vo vodných nádržiach).
 5. Zvýšená frekvencia povodní (najmä neočakávaných‐ prívalových) a zvýšenie ich magnitúdy
 6. Zvýšená závažnosť a trvanie sucha
 7. Znížená dostupnosť vodných zdrojov

Ideálne integrované riadenie povodí je základnou filozofiou programu. Integrovaný manažment je komplexný, to znamená, že riešenie jedného problému nezhoršuje ten druhý, napr. nadmerné vypúšťanie vody pri povodniach vplýva na zhoršenie sucha. Holistické riešenie, okrem iných prostriedkov aj to, že sa nejedná len o vodu, ktorú vidíme (v riekach a nádržiach), ale aj o vodu, ktorú nevidíme (napr. významné objemy v pôde, v podzemných vodách, vegetácii, vzduchu) je predmetom nášho záujmu. Zber a uchovávanie dažďovej vody ako prevencia proti záplavám a pred suchom by mali byť využité v rôznych podmienkach charakteristických pre rôzne regióny a rôzne časti povodia, ktoré sa tam nachádzajú.

Rôzne nastavenia navrhovaného programu odrážajú rôznorodosť problémov, ktoré vyplývajú z modelových opatrení, prístupov a pilotných projektov. K vybraným nastaveniam integrovaného riadenia vodných zdrojov patria nasledujúce problémy:

 • Ako sa vyrovnať s integrovanou prevenciou záplav, sucha a klimatickej zmeny a zároveň zlepšiť kvalitu vody v umelo vybudovaných vodných nádržiach, ktoré majú prispieť k dlhodobo udržateľnému rozvoju regiónu.
 • Ako sa vyrovnať s integrovanou prevenciou záplav, sucha, zmenou klímy spolu s ochranou a obnovou podzemných vodných zdrojov ako jedinečného prírodné dedičstva pre udržateľnú prosperitu regiónu.
 • Ako spojiť integrovanú prevenciu pred povodňami a suchom v mestách s nevyhnutnou potrebou pre revitalizáciu ich mikroklímy. (Príliš spevnené a zastrešené mestá sa zdajú byť zvláštnym prípadom oblasti vysušovanej ľuďmi. Ich mikroklíma je často označovaná ako „horúce ostrovy“.)

Holistický prístup by mal tiež zahŕňať širokú škálu sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych rozmerov. Najlepšie poznatky môžu byť získané od ľudí, ktorí bývajú najbližšie k problematike. To je dôvod, prečo filozofiou projektu je upriamiť pozornosť a zvýšiť povedomie o integrovanom hospodárení s vodou na úrovni komunity. Cieľom je zvýšenie povedomia ľudí, že voda má zásadný význam pre životné prostredie, ekonomickú, sociálnu a klimatickú bezpečnosť.
Za účelom nájdenia modelového riešenia vyššie uvedených problémov a za účelom zvýšenia povedomia o zmienených otázkach týkajúcich sa vody, boli pre realizáciu programu zvolené tieto regióny, mestá a nastavenia:

 • Región Zemplínu: oblasť bohatá na malé toky pochádzajúce z pohoria Vihorlat, ktoré stekajú do východných slovenských plání, kde v čase intenzívnych zrážok spôsobujú časté záplavy. Región je charakteristický nápadným deficitom dodávok vody počas horúceho obdobia. Silná eutrofizácia vodnej nádrže Zemplínska Šírava podkopáva jej mimoriadny potenciál pre cestovný ruch.
 • Región Horná Nitra: oblasť s klesajúcim ťažobným priemyslom, výskytom termálnych / minerálnych vôd, ktorých vznik je závislých na doplnení podzemných vodných zdrojov dažďovou vodou a územím častých záplav. Región má veľký potenciál pre rozvoj kúpeľníctva.
 • Zdravé mestá: budú vybrané mestá, kde vplyvom urbanizácie dochádza opakovane k nadmernému odvádzaniu dažďovej vody, ktorá v minulosti ochladzovala túto oblasť a udržiavala stabilnú mikroklímu.
 • Školy boli vybrané ako posledné a najpočetnejšie nastavenie programu. Školy sú miesta, kde deti a mládež získavajú vedomosti, rozvíjať svoj vzťah k prostrediu, v ktorom sú vzdelávané a kde mladý človek môže získať veľa nápadov, motívov a inovatívnych riešení čo sa týka využitia dažďovej vody.

S cieľom zapojiť tých, ktorí žijú v blízkosti týchto problémov, bola vytvorená idea otvorenej a spravodlivej súťaže projektov, ktoré súťažia vo vytvorení najlepšej stratégie pre prispôsobenie sa zmene klímy a to v rámci definovanom týmto programom.

(Prebraté z www.eeagrants.sk, dokument „Zhrnutie programu SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha“)